Regulamin Sklepu Internetowego www.sexshopchilli.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Sex Shop Chilli, dostępny pod adresem internetowym www.sexshopchilli.pl, prowadzony jest przez Monikę Czechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ROBSON, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8481586703, REGON 362250989.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1) Materiały – zawarte na stronie internetowej Sklepu, m.in. nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
2) Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego odnośnie przyjęcia do realizacji jego zamówienia, określającą rodzaj towaru, cenę, koszty usługi transportowej, dodatkowe koszty zamówienia.
4) Promocja – oferta promocyjna obowiązująca tylko w Sklepie internetowym.
5) Sprzedawca – osoba fizyczna albo prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, poprzez oferowanie ich Klientowi.
6) Towar – każdy produkt opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu.
7) Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8) Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
9) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż towaru na rzecz Klienta.
10) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
12) Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13) Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu

§ 3
Informacje ogólne

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sexshopchilli.pl umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez firmę ROBSON z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. 1 Maja 33.

2. Sklep internetowy Sex Shop Chilli prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.sexshopchilli.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym z Towarów jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

6. Produkty dostępne na stronie sklepu za kwotę – 0 zł, są produktami niedostępnymi i zakup ich nie wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie  Klienta).

8. Promocje organizowane i zamieszczane na stronie sklepu internetowego www.sexshopchilli.pl nie obowiązują w sklepach stacjonarnych.

9. Promocje i rabaty nie łączą się.

10. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

11. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

§ 4
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 33
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sexshopchilli@wp.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 505 590 290
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9.00 do 20.00 w dniach powszednich od poniedziałku do soboty.

§ 5
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 6
Warunki korzystania ze Sklepu

1. Klient będący osobą fizyczna może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

2. Podawane przez Nabywcę dane nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

3. Wykorzystywanie nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Materiałów w celach komercyjnych jest zabronione za wyjątkiem ustalonych sytuacji i/lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres, adres mailowy, telefon kontaktowy.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 8
Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w Sklepie internetowym w trybie online można składać 24 godziny/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku. Nabywca ma możliwość dokonania zamówienia drogą telefoniczną w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 20.00.

2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy przejrzenie towarów przed ich zakupem, przeliczenie ich wartości oraz kosztów dostawy. W trakcie wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie i/lub usuwanie Towarów z jego zawartości.

3. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może składać się z części służących do określenia:
a. adresu dostawy
b. sposobu dostawy
c. sposobu dokonania płatności za Towar.

4. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy. Otrzymane przez Sprzedawcę zamówienie podlega weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

5. Klient może anulować zamówienie w każdej chwili.

6. Realizacja zamówienia następuje:
a. przy Zamówieniach płatnych przy odbiorze (za pobraniem) – natychmiast po złożeniu zamówienia przez Nabywcę,
b. przy Zamówieniach płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy
c. przy Zamówieniach płatnych e-przelewem oraz kartą płatniczą

7. W przypadku Zamówień wysyłanych za granicę Polski akceptowana jest jedynie płatność przelewem lub e-przelewem.

8. W okresie przedświątecznym i świątecznym szacowany czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu.

10. Przy zamówieniach produktów z kategorii „24 H – wysyłka od ręki” czas realizacji może ulec wydłużeniu. Spowodowane jest to chwilowym brakiem towaru na stanie, który musi zostać sprowadzony prosto od producenta.

§ 9
Płatności i koszty usługi transportowej

1. Płatności za zakupione w Sklepie przez Klienta Towary (obejmujące cenę produktu wraz z kosztami dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w Sklepie. Rozliczenia transakcji e-przelewem oraz kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeń PayPal.

2. Ceny Towarów są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

3. Koszty usługi transportowej podane są oddzielnie, w zakładce Koszty wysyłki.

4. Koszty dostawy pokrywane są przez Klienta. Klienta posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w tym przypadku dokonuje Sklep.

5. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość opłaty za usługę transportową dostawy Towarów do Klienta zależna jest od przewoźnika wybranego przez Klienta oraz wybranej przez niego metody płatności.

§ 10
Dostawa i odbiór Towaru

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę.

2. Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe (w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty), co jest zależne od dostępności danego asortymentu na dzień złożenia zamówienia. W sytuacji wystąpienia dłuższej zwłoki Sklep powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i uzgodni dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji może nastąpić zamiana towaru lub zwrot gotówki przelewem w okresie do dwóch tygodni.

5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

§ 11
Oferta i gwarancja

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

2. Szczegółowy spis Towarów wraz z cenami jednostkowymi znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

3. Dowodem zakupu w Sklepie jest paragon lub faktura VAT przesyłana Klientowi wraz z zakupionym Towarem.

§ 12
Reklamacje i zwrot

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z zakupionego w Sklepie internetowym Towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura Vat. W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu do zwracanego towaru .

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. okoliczności uzasadniające reklamację,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d. dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Klienta otrzyma zwrot uiszczonej należności.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.

2. Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji i składnia zamówienia są poufne oraz wykorzystywane przez firmę ROBSON wyłącznie w celu obsługi i realizacji transakcji dokonywanych w sklepie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Procedura zwrotów i reklamacji

Jeżeli towar został zamówiony przez pomyłkę, albo Klient podjął decyzję, że tego nie chce, może towar zwrócić i otrzymać zwrot pieniędzy lub wymienić towar na coś innego. Pod warunkiem, że zwracany towar jest nie rozpakowany.
Towar możesz wymienić w ciągu 30 dni od daty zakupu tj. od dnia złożenia zamówienia – tak długo jak długo są:
Nierozpakowane
Nieużywane
Oryginalnie zapakowane
Nie są uszkodzone
Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone PRZELEWEM BANKOWYM na konto wskazane przez klienta.
Zrozumiemy jeżeli musiałeś otworzyć pudełko, żeby obejrzeć zabawki, ale niedopuszczalne jest zerwanie folii ochronnych.

Nie możemy przyjąć zwrotów: kremów, olejków do masażu, lubrykantów, tabletek ani prezerwatyw jeżeli zostały otwarte, a nie są wadliwe.

Zwrot bielizny i strojów.
Jeżeli bielizna lub strój, który kupiłeś nie przypadł Ci do gustu, albo sexowny strój nie ma właściwego odcienia bez problemu przyjmiemy zwrot.

Nie przyjmiemy jednak zwrotu mierzonej bielizny osobistej tj. majtki i rajstopy.

Nie odrywaj metek i etykietek, zachowaj oryginalne opakowanie. Jeżeli zostały usunięte nie możemy przyjąć zwrotu.
Jak dokonać zwrotu.

Prosimy o bezpieczne zapakowanie towaru, tak, by nie uległ on zniszczeniu podczas transportu.

Paczkę należy odesłać na adres:
SEX SHOP CHILLI
ul. 1 Maja 33
82-300 Elbląg

Zwracany towar Kupujący wysyła na własny koszt.

Do środka paczki zwrotnej należy dołączyć:
oświadczenie o odstąpieniu od zakupu
oryginał paragonu fiskalnego
W oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu napisz co chciałbyś otrzymać w zamian:
zwrot pieniędzy ( należy podać dane do przelewu: imię nazwisko, adres, adres e-mail, pełny numer konta)
inny produkt/y -podaj nazwy i symbole swojego nowego produktu.
Prosimy o pokrycie ewentualnej różnicy w cenie oraz kosztów kolejnej przesyłki, której koszt jest podany na stronie.

Reklamacje wadliwych produktów.
Jeżeli produkt jest wadliwy prosimy o pełny opis wady i zwrot czystego produktu w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi instrukcjami i akcesoriami.

Wszystkie zwracane produkty są testowane i zostaną zwrócone klientowi na jego koszt jeśli są sprawne.

Reklamowany produkt proszę odesłać na adres sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej.
Klient zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt. Jeżeli reklamacja jest zasadna, sklep zwraca koszty odesłania towaru w formie uzgodnionej przez klienta (rekompensata w towarze lub zwrot pieniędzy przelewem na konto).

Wszystkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu.

Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny produkt z oferty.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress